ระบบรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการอบรม

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากรรายบุคคล

การนับจำนวนข้อมูลที่สมบูรณ์ดังกล่าวไม่ได้นับรวมตำแหน่งทางการบริหาร เงินประจำตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ระดับการประเมินและข้อความการประเมิน เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้จะมีข้อมูลเฉพาะบางคน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสบัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ สกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทร สัญชาติ ความพิการ ศาสนา
1 CHRISTOPHER JOHN HAWES
2 DAVID ANDREW MEYER
3 DENNIS FERENC BUIS
4 HAN SEONG IL
5 HISAHIRO YAMADA
6 JOAN JANICE ORSOLINO MARTIRES
7 TATIANA LITVINOVA
8 กชกร เพ็งศรี
9 กชฌกรณ์ มีพัฒน์
10 กชณิภา ผลพฤกษ์
11 กชพร สุขสวัสดิ์
12 กชพรรณ นุ่นสังข์
13 กชพรรณ รักเมือง
14 กนกกาญจน์ ดำพิทักษ์
15 กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
16 กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
17 กนกกุล เพชรอุทัย
18 กนกพร พุกอ่อน
19 กนกรัตณ์ ชลศิลป์
20 กนกรัตน์ ศรียาภัย
21 กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
22 กนกวรรณ พรหมคุ้ม
23 กนกวรรณ ศรีขวัญ
24 กนกอร ทองใหญ่
25 กมลชนก ทองเอียด
26 กมลพรรณ เจือกโว้น
27 กมลวรรณ เหล่ายัง
28 กรกนก สติตรง
29 กรชวัล กาญจนภักดิ์
30 กรชุลี คณะนา
31 กรณ์ หินอ่อน
32 กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
33 กรรณิกา ชูนุ้ย
34 กรรณิการ์ แก้วเชื้อ
35 กริณ มาฮับผล
36 กรีณเรศน์ จามิตร์
37 กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
38 กฤตภาส จินาภาค
39 กฤติยา รักสวัสดิ์
40 กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ
41 กฤษณะ ศิลป์ชัย
42 กฤษณะ ทองแก้ว
43 กฤษณา สังขมุณีจินดา
44 กฤษณี สงสวัสดิ์
45 กฤษณ์ ศรีพร
46 กฤษณ์พงษ์ แก้วอ่อน
47 กฤษมาศ พันธุ์มูสิก
48 กัญญาภัค เทียนโชติ
49 กัญญาภัทร คงเรือง
50 กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
51 กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
52 กัตติกา ด้วงศรี
53 กันญารัตน์ หนูชุม
54 กันยารัตน์ จันทร์สว่าง
55 กัลญา แก้วประดิษฐ์
56 กัลยา จิตรโอวาส
57 กาญจนา คงนุ้ย
58 กาญจนา คลิ้งอักษร
59 กาญจนา ศิลป์ชัย
60 กาญจนา ชูนาค
61 กาญจนา เผือกคง
62 กานต์ธิดา บุญมา
63 กามีละห์ ยะโกะ
64 กำธน เทพทอง
65 กิตติกร ไสยรินทร์
66 กิตติกร เพชรน้ำแดง
67 กิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล
68 กิตติพิชญ์ โสภา
69 กิตติมา คงทน
70 กิตติยา ใจชื่อ
71 กิติมา ทวนน้อย
72 กิติศักดิ์ รักย้อย
73 กิ่งกมล ชูแก้ว
74 กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน
75 กีรติ อินทฤกษ์
76 กุลรวี ใจสมุทร
77 กุสุมา ไชยพัฒน์
78 กูอิบรอเหม กูสยุม
79 ขนิษฐา สาริขา
80 ขนิษฐา พัฒนสิงห์
81 ขนิษฐา บุญสนอง
82 ขนิษฐา วิโสจสงคราม
83 ขวัญตา พูลสำราญ
84 ขวัญทยา บุญเชิด
85 ขวัญฤทัย เล็กลำพูน
86 คณากร จินดาวัฒน์
87 คณิต หนูพลอย
88 คมกริษณ์ ศรีพันธ์
89 คอปีเสาะ อีแน
90 คันธรส สุขกุล
91 จงจินต์ แย้มศรี
92 จงรัชศา ชัยสงคราม
93 จตุรงค์ บุญนำ
94 จตุรพันธุ์ เจริญศิลป์
95 จรรญวัชน์ ศรีรักษา
96 จริยาพร พุ่มกระจ่าง
97 จวง เผือกคง
98 จักกฤช ณ นคร
99 จักรพงศ์ คงแก้ว
100 จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
101 จันทรา บุญวิชัย
102 จันทร์จิรา เศรษฐพลอย
103 จันทิมา องอาจ
104 จันทิมา เจะตัม
105 จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
106 จารี วาริชกิจกุล
107 จารี วาริชกิจกุล
108 จารี วาริชกิจกุล
109 จารี วาริชกิจกุล
110 จารีย์ พรหมณะ
111 จารุวรรณ เป้าอินทร์
112 จารุวรรณ อักษรสม
113 จิณัฐตา สอนสังข์
114 จิดาภา พลรักษ์
115 จิตติมา จ้อยเจือ
116 จิตติมา ศีลประชาวงศ์
117 จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
118 จิตรา พลกำเนิด
119 จิตราพร ชูทอง
120 จิตรี ไทรทอง
121 จินดาพร แก้วลายทอง
122 จินตชัย ไกรนรา
123 จินตนา อินทปันตี
124 จิรวรรณ พรหมทอง
125 จิรวัฒน์ มาลา
126 จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
127 จิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์
128 จิรัชย์ พูนเอียด
129 จิราพร เสนจันทร์
130 จิราภรณ์ กูลเกื้อ
131 จิราภรณ์ จันทรวงศ์
132 จิรายุทธ ทวิชศรี
133 จิราวรรณ เทพจินดา
134 จิราวรรณ บุญเชิด
135 จิลมิกา รุ่งสินเมธา
136 จีรติ พูนเอียด
137 จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา
138 จีรภา กาญจนโกเมศ
139 จีรวรรณ ศรีหนูสุด
140 จีรวรรณ พัฒนสิงห์
141 จีระนันท์ ทุ่มทวน
142 จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์
143 จุฑาทิพย์ ชะลำนัย
144 จุฑาพร อินทะสะระ
145 จุฑามาศ โขนขำ
146 จุฑามาศ กระจ่างศรี
147 จุฑารัตน์ ธาราทิศ
148 จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
149 จุมพล ทองสอน
150 จุรีภรณ์ จันทรมาศ
151 จุฬาลักษณ์ แก้วสุก
152 จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง
153 จุไรพร ชีพประสพ
154 ฉลองชัย โฉมทอง
155 ฉลองชัย โฉมทอง
156 ฉวีวรรณ กลับวิหค
157 ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
158 ฉัตรชัย ศิริแสง
159 ชฎาภรณ์ สุขศรี
160 ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ
161 ชนานันท์ โพธิ์ขวาง
162 ชนิดา นันตสุวรรณ
163 ชนิดาภา เต็มทับ
164 ชมพูนุท ชัยรัตนะ
165 ชมพูนุท เพชรนิรมล
166 ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
167 ชรินทร์ ฉวาง
168 ชลิดา เลื่อมใสสุข
169 ชลิตา ชีววิริยะนนท์
170 ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
171 ชวนพิศ เรืองจรัส
172 ชัญญา อุดมประมวล
173 ชัยณรงค์ พูลสิน
174 ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
175 ชัยวัฒน์ แก้วสังข์
176 ชัยวัฒน์ อภิชนังกูร
177 ชาญกฤษฏิ์ โพธิ์เพชร
178 ชาญวิทย์ ทองโชติ
179 ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
180 ชิโนรส ละอองวรรณ
181 ชุตินันต์ แซ่ตั้ง
182 ชุตินันท์ หนูบุตร
183 ชุตินันท์ คเชนทร์มาศ
184 ชุตินันท์ วิเศษโชค
185 ชุติภาศ แก้วเพชร
186 ชุติมณฑน์ เฝือไชยศรี
187 ชุติมา วิบูลย์ชาติ
188 ชุติมา วิชัยดิษฐ
189 ชุติมา เสพย์ธรรม
190 ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
191 ชูศักดิ์ เอกเพชร
192 ชูศักดิ์ ช่วยธรรมกิจ
193 ช่อทิพ เอี่ยมคุ้ม
194 ซัลมา โก้เครือ
195 ซาบีร่า ละเหร่า
196 ญาณิศา บุญจิตร์
197 ฐากูร ถาวรานุรักษ์
198 ฐาณิตา อินทร์ดำ
199 ฐานิตสรณ์ แสงรัตน์
200 ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล
201 ฐิติกร มนะวณิช
202 ฐิติพงศ์ เครือหงส์
203 ฐิติมา เศวตเวช
204 ฐิติมา ใจเขียนดี
205 ณ ฤทัย จันทร์ทัพ
206 ณฐพล จูมทอง
207 ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
208 ณธกร เพ็ญจันทร์
209 ณภัทร นาคสวัสดิ์
210 ณรงค์ ด้วงทองกุล
211 ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร
212 ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ
213 ณัฏฐวรรณ ทองมณี
214 ณัฐ จันทนภาพ
215 ณัฐฐา ไตรเลิศ
216 ณัฐธิดา ศรีราชยา
217 ณัฐนัย พิลึก
218 ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
219 ณัฐปภัสร์ บุญดำ
220 ณัฐพร น้อยลัทธี
221 ณัฐพล พัฒนา
222 ณัฐพล หนูจีนจิตร
223 ณัฐพล เมฆแดง
224 ณัฐพล รักกะเปา
225 ณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
226 ณัฐภา จากถิ่น
227 ณัฐวรา ชมแก้ว
228 ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
229 ณัฐา วิพลชัย
230 ณันญรัตน์ คุ้มครอง
231 ณาตยาณี พรมเมือง
232 ณีรนุช หอมจันทร์
233 ดรุณี ทิพย์มาศ
234 ดลลักษณ์ พงษ์พานิช
235 ดวงพร เฝือไชยศรี
236 ดอกรัก ชัยสาร
237 ดอกรักษ์ นัดทยาย
238 ดาริน รุ่งกลิ่น
239 ดิสรณ์ สูรติเทอดสกุล
240 ดีรภรณ์ บัณฑิตชน
241 ดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล
242 ดุษฎี ช่วยพรัด
243 ดุสิตา จำเนียร
244 ตริตาภรณ์ บวรวัชราพันธ์
245 ตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์
246 ถกล ศรีแก้ว
247 ถนอม ห่อวงศ์สกุล
248 ทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว
249 ทรงศรี ชำนาญกิจ
250 ทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต
251 ทวัช บุญแสง
252 ทศพร จินดาวรรณ
253 ทศพล เพ็งแก้ว
254 ทศภิญญา หอมหวล
255 ทองสุข วรรณคำ
256 ทักษิณ เฝือไชยศรี
257 ทัศนพรรณ เวชศาสตร์
258 ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง
259 ทัศนีย์ สุนทร
260 ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
261 ทิพย์สตรี ทิพย์มนตรี
262 ทิพวรรณ เพชรชำนาญ
263 ทิพวรรณ อักษรทิพย์
264 ทิวาพร กลิ่นกล่อม
265 ทุติยา ศรีสุขดี
266 ธณิศา สุขขารมย์
267 ธนกฤต จันทร์ช่วง
268 ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
269 ธนพนธ์ โชคราช
270 ธนรักษ์ สอนทอง
271 ธนสร จันทเขต
272 ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
273 ธนากร โพชากรณ์
274 ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน
275 ธนายุ ภู่วิทยาธร
276 ธนาวิทย์ บัวฝ้าย
277 ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
278 ธนิกา กาฬวัจนะ
279 ธนุพล ฉันทกูล
280 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
281 ธราดล หีตอักษร
282 ธวัช พูลจันทร์
283 ธวัช บุญนวล
284 ธวัชชัย ทีปะปาล
285 ธัญญา กาศรุณ
286 ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
287 ธัญญาเรศ แสงเงิน
288 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
289 ธัญลักษณ์ ใยทอง
290 ธันยพร ณ สงขลา
291 ธาตรี คำแหง
292 ธารณา กาญจนรจิต
293 ธารทิพย์ พัฒน์แช่ม
294 ธิดา บุตรรักษ์
295 ธิดารัตน์ มาตรแสง
296 ธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ
297 ธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
298 ธิติ พานวัน
299 ธิติภรณ์ แสงทอง
300 ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
301 ธีรพงษ์ วิโสจสงคราม
302 ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
303 ธีรภัทร อาศิรพจน์
304 ธีรยุทธ นุ่มนวล
305 ธีรวัฒน์ กิจงาม
306 ธีรศักดิ์ มณีรัตน์
307 ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
308 ธีระยุทธ เกิดสังข์
309 ธีราวรรณ จันทร์แสง
310 ธเนศ ศรียาภัย
311 นงคราญ จิวจีรชยา
312 นงคราญ นุ่มน้อย
313 นงค์รัตน์ แสนสมพร
314 นงลักษณ์ จันทะวงศ์
315 นงลักษณ์ ผุดเผือก
316 นนทชัย โมรา
317 นนทวุฒิ ก้าวอนันตกุล
318 นนทศักดิ์ จันทร์ชุม
319 นพดล คนซื่อ
320 นพดล ทัดระเบียบ
321 นพพร หนูแก้ว
322 นภมาศ ศรีขวัญ
323 นภัทร สวัสดิสาร
324 นภัทร ส้มแก้ว
325 นภัสส์สินี รอดเกิด
326 นภาพร รัตนาถ
327 นภาพร พงษ์เพชร
328 นรภัทร ดำเนินผล
329 นรานันท์ ขำมณี
330 นราวดี ถาวรานุรักษ์
331 นรินทร์ สุขกรี
332 นริศรา ชุมทอง
333 นฤมล เจริญไชย
334 นฤมล ดำอ่อน
335 นลวัชร์ ขุนลา
336 นลินลักษณ์ หอมหวล
337 นลินี รักเพชร
338 นัฎจรี เจริญสุข
339 นัฎฑิญา เกิดสมบัติ
340 นัฐพร ยิ่งไพเราะ
341 นันทนา เดชเกิด
342 นันทพร รัตนพันธ์
343 นันทวรรณ ช่างคิด
344 นันทวรรณ รัตนภิรมย์
345 นันทิกร หินอ่อน
346 นันทิพา บุษปวรรธนะ
347 นันทิยา สุขวิสุทธิ์
348 นันทิยา สุขสาลี
349 นันท์มนัส จิระพันธ์
350 นัสวัล บุญวงศ์
351 นาตยา ชณาชล
352 นาวิน วงศ์สมบุญ
353 นิกร สุวรรณโณ
354 นิตยา ชัชวงษ์
355 นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
356 นิตรสานาท พงษ์เพชร
357 นิทัศ ไหมจุ้ย
358 นิธิ ลอยชูศักดิ์
359 นิธิศ เสาแก้ว
360 นินธนา เอี่ยมสะอาด
361 นิภาพร นบนอบ
362 นิภาภรณ์ มีพันธุ์
363 นิภาวรรณ เกตุด้วง
364 นิภาส ลีนะธรรม
365 นิรมล จันทร์สุวรรณ
366 นิรมล ยินดี
367 นิเวศน์ แซ่โค้ว
368 นิโรจน์ ไทยทอง
369 นุชนันต์ สัจจาเฉลียว
370 นุชนาฏ อิ่มใจดี
371 นุชนาถ วิชิต
372 นุชนาถ หนูหีต
373 นุชนารถ นาคฉายา
374 นูรา มะแซ
375 นูรูลฮูดา เจะเลาะ
376 นเรศ พันธ์คง
377 น้ำมนต์ บุญหลง
378 บดินทร์ แก้วบ้านดอน
379 บดินทร์ธร บัวรอด
380 บรรจง เจริญสุข
381 บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
382 บรรเจิด เจริญเวช
383 บัญชา อาษากิจ
384 บัวผิน โตทรัพย์
385 บำรุง ช่วยฤกษ์
386 บุญฑริกา ใจกระจ่าง
387 บุญฤกษ์ บุญคง
388 บุญสวัสดิ์ ชวลิตกุล
389 บุษยมาศ เหมณี
390 ปฐมวรรช อุบลสถิตย์
391 ปณิดา รัตนรังษี
392 ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
393 ปนิตา เพชรชิต
394 ปภัสรา ทิพย์บรรพต
395 ประกอบกิจ อินทร์ทอง
396 ประกิจ จันทร์แก้ว
397 ประคัด ศรีสุราช
398 ประชุมพร บัวคลี่
399 ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
400 ประทีป พึ่งวัฒนาพงศ์
401 ประทุมพร วีระสุข
402 ประภัสสร อักษรพันธ์
403 ประมุข อังศุภศิริกุล
404 ประวิตร ปักษธรสันติ
405 ประวิทย์ ชูชาติ
406 ประไพ อินทอง
407 ปรัญญาพร เมืองพรหม
408 ปริญญา น้อยดอนไพร
409 ปริศนา รักบำรุง
410 ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์
411 ปรเมษฐ์ นันทสุคนธ์
412 ปลื้มใจ ไพจิตร
413 ปวริศา เสาแก้ว
414 ปวริศา ราษฎร์เจริญ
415 ปวีณา อุราพร
416 ปัญญาวุฒิ จินดา
417 ปัทมา สมศิลป์
418 ปัทมา แสนวงศ์
419 ปัทมาวดี สำเนียงหวาน
420 ปานชนม์ โชคประสิทธิ์
421 ปานณี รุ่งกระจ่าง
422 ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
423 ปาริชาติ ปรีชา
424 ปารุษยา เกียรติคีรี
425 ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์
426 ปิยธิดา จุ้งลก
427 ปิยนาฏ ขจรศักดิ์สิริกุล
428 ปิยะบุษ ปลอดอักษร
429 ปิยะพร วิทิพย์รอด
430 ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
431 ปิยะวัฒน์ แสงเพชร
432 ปุญญิศา คีรีเพชร
433 ปุณยนุช สุขหิรัญ
434 ปุณยวีร์ หนูประกอบ
435 ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ
436 ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
437 พงศกร ถิ่นเขาต่อ
438 พงศกร ศยามล
439 พงศ์ชาติ อินทชุ่ม
440 พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
441 พงศ์ภน ปิติสุข
442 พงศ์เทพ แก้วเสถียร
443 พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
444 พงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ
445 พงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน
446 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
447 พจนาถ ขอประเสริฐ
448 พจนีย์ สุวัฒนานุกร
449 พนอมพรรณ ทัดทอง
450 พนาน้อย รอดชู
451 พนารัตน์ จันทร์สิทธิเวช
452 พรทวี พระวิวงค์
453 พรทิพย์ ทวีพงษ์
454 พรพรรณ ทองชะอุ่ม
455 พรพรหม พรหมเมศร์
456 พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
457 พรศุลี สุทธโส
458 พรอุมา วงศ์เจริญ
459 พราวตา จันทโร
460 พรเพ็ญ ชัยฤกษ์
461 พรเพ็ญ สุขหนู
462 พลกฤต แสงอาวุธ
463 พลภัทร์ พลบำรุงวงศ์
464 พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
465 พลาพร ขุนทอง
466 พวงเพ็ญ ชูรินทร์
467 พสธร สุขเสน
468 พสุวดี จันทร์โกมุท
469 พัชณิยา เอกเพชร
470 พัชราภรณ์ หมอปาน