ระบบรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการอบรม

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากรรายบุคคล

การนับจำนวนข้อมูลที่สมบูรณ์ดังกล่าวไม่ได้นับรวมตำแหน่งทางการบริหาร เงินประจำตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ระดับการประเมินและข้อความการประเมิน เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้จะมีข้อมูลเฉพาะบางคน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสบัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ สกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทร สัญชาติ ความพิการ ศาสนา
1 CHRISTOPHER JOHN HAWES
2 DAVID ANDREW MEYER
3 DENNIS FERENC BUIS
4 HAN SEONG IL
5 HISAHIRO YAMADA
6 JOAN JANICE ORSOLINO MARTIRES
7 TATIANA LITVINOVA
8 ZHU NA
9 กชกร เพ็งศรี
10 กชฌกรณ์ มีพัฒน์
11 กชณิภา ผลพฤกษ์
12 กชพร สุขสวัสดิ์
13 กชพรรณ นุ่นสังข์
14 กชพรรณ รักเมือง
15 กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
16 กนกกาญจน์ ดำพิทักษ์
17 กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
18 กนกกุล เพชรอุทัย
19 กนกพร พุกอ่อน
20 กนกรัตณ์ ชลศิลป์
21 กนกรัตน์ ศรียาภัย
22 กนกวรรณ พูลเพิ่ม
23 กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
24 กนกวรรณ ศรีขวัญ
25 กนกวรรณ พรหมคุ้ม
26 กนกอร ทองใหญ่
27 กมลชนก ทองเอียด
28 กมลพรรณ เจือกโว้น
29 กมลวรรณ เหล่ายัง
30 กมลวรรณ ชุ่มมี
31 กรกนก สติตรง
32 กรชวัล กาญจนภักดิ์
33 กรชุลี สังข์แก้ว
34 กรณ์ หินอ่อน
35 กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
36 กรรณิกา ชูนุ้ย
37 กรรณิการ์ แก้วเชื้อ
38 กริณ มาฮับผล
39 กรีณเรศน์ จามิตร์
40 กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
41 กฤตภาส จินาภาค
42 กฤติยา รักสวัสดิ์
43 กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ
44 กฤษณะ ทองแก้ว
45 กฤษณะ ศิลป์ชัย
46 กฤษณา สังขมุณีจินดา
47 กฤษณี สงสวัสดิ์
48 กฤษณ์ ศรีพร
49 กฤษมาศ พันธุ์มูสิก
50 กวีวัธน์ เทพทอง
51 กัญญาภัค เทียนโชติ
52 กัญญาภัทร คงเรือง
53 กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
54 กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
55 กัตติกา ด้วงศรี
56 กันญารัตน์ หนูชุม
57 กันยารัตน์ จันทร์สว่าง
58 กัลญา แก้วประดิษฐ์
59 กัลยา จิตรโอวาส
60 กัลย์ชสร จิตมุ่ง
61 กาญจนา คลิ้งอักษร
62 กาญจนา ชูนาค
63 กาญจนา เผือกคง
64 กาญจนา เพ็งก้านตง
65 กาญจนา คงนุ้ย
66 กานต์ธิดา บุญมา
67 กามีละห์ ยะโกะ
68 กิตติกร ไสยรินทร์
69 กิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล
70 กิตติพิชญ์ โสภา
71 กิตติมา คงทน
72 กิตติยา ใจชื่อ
73 กิติมา ทวนน้อย
74 กิติศักดิ์ รักย้อย
75 กิ่งกมล ชูแก้ว
76 กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน
77 กีรติ อินทฤกษ์
78 กุลรวี ใจสมุทร
79 กุสุมา ไชยพัฒน์
80 ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์
81 ขนิษฐา บุญสนอง
82 ขนิษฐา วิโสจสงคราม
83 ขนิษฐา สาริขา
84 ขวัญตา พูลสำราญ
85 ขวัญทยา บุญเชิด
86 ขวัญฤทัย เล็กลำพูน
87 คณากร จินดาวัฒน์
88 คณิต หนูพลอย
89 คมกริษณ์ ศรีพันธ์
90 คอปีเสาะ อีแน
91 คันธรส สุขกุล
92 จงจินต์ แย้มศรี
93 จงรัชศา ชัยสงคราม
94 จตุรพันธุ์ เจริญศิลป์
95 จรรญวัชน์ ศรีรักษา
96 จวง เผือกคง
97 จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
98 จันทรา บุญวิชัย
99 จันทร์จิรา เศรษฐพลอย
100 จันทิมา เจะตัม
101 จันทิมา องอาจ
102 จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
103 จารี วาริชกิจกุล
104 จารี วาริชกิจกุล
105 จารี วาริชกิจกุล
106 จารี วาริชกิจกุล
107 จารีย์ พรหมณะ
108 จารุวรรณ อักษรสม
109 จารุวรรณ เป้าอินทร์
110 จารุโส สุดคีรี
111 จิณัฐตา สอนสังข์
112 จิดาภา พลรักษ์
113 จิตติมา จ้อยเจือ
114 จิตติมา ศีลประชาวงศ์
115 จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
116 จิตรา พลกำเนิด
117 จิตราพร ชูทอง
118 จิตรี ไทรทอง
119 จินดาพร แก้วลายทอง
120 จินตชัย ไกรนรา
121 จินตนา อินทปันตี
122 จิรวรรณ พรหมทอง
123 จิรวัฒน์ มาลา
124 จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
125 จิรัชย์ พูนเอียด
126 จิราพร เสนจันทร์
127 จิราภรณ์ จันทรวงศ์
128 จิรายุทธ ทวิชศรี
129 จิราวรรณ บุญเชิด
130 จิราวรรณ เทพจินดา
131 จิลมิกา รุ่งสินเมธา
132 จีรติ พูนเอียด
133 จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา
134 จีรภา กาญจนโกเมศ
135 จีรวรรณ พัฒนสิงห์
136 จีรวรรณ ศรีหนูสุด
137 จีระนันท์ ทุ่มทวน
138 จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์
139 จุฑาทิพย์ ชะลำนัย
140 จุฑาพร อินทะสะระ
141 จุฑามาศ กระจ่างศรี
142 จุฑามาศ โขนขำ
143 จุฑารัตน์ ธาราทิศ
144 จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
145 จุมพล ทองสอน
146 จุรีภรณ์ จันทรมาศ
147 จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง
148 จุฬาลักษณ์ แก้วสุก
149 จุไรพร ชีพประสพ
150 จเร อินทมาศ
151 ฉลองชัย ทัศนโกวิท
152 ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
153 ฉัตรชัย ศิริแสง
154 ชฎาพงศ์ สุวรรณชาติ
155 ชฎาภรณ์ สุขศรี
156 ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ
157 ชนานันท์ โพธิ์ขวาง
158 ชนิดา นันตสุวรรณ
159 ชนิดาภา เต็มทับ
160 ชนิสรา รักดี
161 ชมพูนุท ชัยรัตนะ
162 ชมพูนุท เพชรนิรมล
163 ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
164 ชรินทร์ ฉวาง
165 ชลิดา เลื่อมใสสุข
166 ชลิตา ชีววิริยะนนท์
167 ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
168 ชวนพิศ เรืองจรัส
169 ชัญญา อุดมประมวล
170 ชัยณรงค์ พูลสิน
171 ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
172 ชัยวัฒน์ แก้วสังข์
173 ชัยวัฒน์ อภิชนังกูร
174 ชัยโชค รัชชะ
175 ชาญกฤษฏิ์ โพธิ์เพชร
176 ชาญวิทย์ ทองโชติ
177 ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
178 ชิโนรส ละอองวรรณ
179 ชุตินันต์ แซ่ตั้ง
180 ชุตินันท์ วิเศษโชค
181 ชุตินันท์ หนูบุตร
182 ชุตินันท์ คเชนทร์มาศ
183 ชุติภาศ แก้วเพชร
184 ชุติมณฑน์ เฝือไชยศรี
185 ชุติมา วิชัยดิษฐ
186 ชุติมา เสพย์ธรรม
187 ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
188 ชูศักดิ์ ช่วยธรรมกิจ
189 ชูศักดิ์ เอกเพชร
190 ช่อทิพ เอี่ยมคุ้ม
191 ซัลมา โก้เครือ
192 ซาบีร่า ละเหร่า
193 ญาณิศา บุญจิตร์
194 ฐากูร ถาวรานุรักษ์
195 ฐาณิตา อินทร์ดำ
196 ฐานิตสรณ์ แสงรัตน์
197 ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล
198 ฐิติพงศ์ เครือหงส์
199 ฐิติมา ใจเขียนดี
200 ณ ฤทัย จันทร์ทัพ
201 ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
202 ณภัทร นาคสวัสดิ์
203 ณรงค์ ด้วงทองกุล
204 ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร
205 ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ
206 ณัฏฐวรรณ ทองมณี
207 ณัฐชยา ไชยชนะ
208 ณัฐฐา ไตรเลิศ
209 ณัฐดนัย พยัฆพันธ์
210 ณัฐธิดา ศรีราชยา
211 ณัฐนัย พิลึก
212 ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
213 ณัฐปภัสร์ บุญดำ
214 ณัฐพงศ์ เครือหงษ์
215 ณัฐพร รัชชะ
216 ณัฐพร น้อยลัทธี
217 ณัฐพล พัฒนา
218 ณัฐพล หนูจีนจิตร
219 ณัฐพล เมฆแดง
220 ณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
221 ณัฐภา จากถิ่น
222 ณัฐวรา ชมแก้ว
223 ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
224 ณัฐา วิพลชัย
225 ณันญรัตน์ คุ้มครอง
226 ณาตยาณี พรมเมือง
227 ณีรนุช หอมจันทร์
228 ดลลักษณ์ พงษ์พานิช
229 ดวงพร เฝือไชยศรี
230 ดอกรัก ชัยสาร
231 ดอกรักษ์ นัดทยาย
232 ดาริน รุ่งกลิ่น
233 ดิสรณ์ สูรติเทอดสกุล
234 ดีรภรณ์ บัณฑิตชน
235 ดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล
236 ดุษฎี ช่วยพรัด
237 ดุสิตา จำเนียร
238 ตริตาภรณ์ บวรวัชราพันธ์
239 ตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์
240 ถกล ศรีแก้ว
241 ถนอม ห่อวงศ์สกุล
242 ทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว
243 ทรงศรี ชำนาญกิจ
244 ทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต
245 ทวัช บุญแสง
246 ทศพร จินดาวรรณ
247 ทศพล เพ็งแก้ว
248 ทศภิญญา หอมหวล
249 ทองสุข วรรณคำ
250 ทักษิณ เฝือไชยศรี
251 ทัศนพรรณ เวชศาสตร์
252 ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง
253 ทัศนีย์ สุนทร
254 ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
255 ทิพย์สตรี ทิพย์มนตรี
256 ทิพวรรณ อักษรทิพย์
257 ทิพวรรณ เพชรชำนาญ
258 ทิวาพร กลิ่นกล่อม
259 ทุติยา ศรีสุขดี
260 ธณิศา สุขขารมย์
261 ธนกฤต เจริญพานิช
262 ธนกฤต จันทร์ช่วง
263 ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
264 ธนพนธ์ โชคราช
265 ธนสร จันทเขต
266 ธนสาร เดชนะ
267 ธนัญญา สมศรีโย
268 ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
269 ธนากร โพชากรณ์
270 ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน
271 ธนายุ ภู่วิทยาธร
272 ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
273 ธนาวิทย์ บัวฝ้าย
274 ธนิกา กาฬวัจนะ
275 ธนุพล ฉันทกูล
276 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
277 ธวัช บุญนวล
278 ธวัช พูลจันทร์
279 ธวัชชัย ทีปะปาล
280 ธัชกฤช สอนทอง
281 ธัญญา กาศรุณ
282 ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
283 ธัญญาเรศ แสงเงิน
284 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
285 ธัญลักษณ์ ใยทอง
286 ธันยพร ณ สงขลา
287 ธารณา กาญจนรจิต
288 ธารทิพย์ พัฒน์แช่ม
289 ธิดา บุตรรักษ์
290 ธิดารัตน์ มาตรแสง
291 ธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ
292 ธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
293 ธิติ พานวัน
294 ธิติภรณ์ แสงทอง
295 ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
296 ธีรพงษ์ วิโสจสงคราม
297 ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
298 ธีรภัทร อาศิรพจน์
299 ธีรวัฒน์ กิจงาม
300 ธีรวัฒน์ ภักดี
301 ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
302 ธีรศักดิ์ มณีรัตน์
303 ธีระยุทธ เกิดสังข์
304 ธีรารัตน์ คงประเสริฐ
305 ธีราวรรณ จันทร์แสง
306 ธเนศ ศรียาภัย
307 นงคราญ นุ่มน้อย
308 นงคราญ จิวจีรชยา
309 นงลักษณ์ ผุดเผือก
310 นงลักษณ์ จันทะวงศ์
311 นนทชัย โมรา
312 นนทวุฒิ ก้าวอนันตกุล
313 นนทศักดิ์ จันทร์ชุม
314 นพดล ทัดระเบียบ
315 นภมาศ ศรีขวัญ
316 นภัทร สวัสดิสาร
317 นภัทร ส้มแก้ว
318 นภัสส์สินี รอดเกิด
319 นภาพร พงษ์เพชร
320 นภาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย
321 นภาพร รัตนาถ
322 นรภัทร ดำเนินผล
323 นรานันท์ ขำมณี
324 นราวดี ถาวรานุรักษ์
325 นรินทร์ สุขกรี
326 นริศรา ชุมทอง
327 นฤมล ดำอ่อน
328 นฤมล เจริญไชย
329 นลวัชร์ ขุนลา
330 นลินี รักเพชร
331 นัฎจรี เจริญสุข
332 นัฎฑิญา เกิดสมบัติ
333 นัฐพร ยิ่งไพเราะ
334 นันทนา เดชเกิด
335 นันทพร รัตนพันธ์
336 นันทวรรณ รัตนภิรมย์
337 นันทวรรณ ช่างคิด
338 นันทิกร หินอ่อน
339 นันทิพา บุษปวรรธนะ
340 นันทิยา สุขวิสุทธิ์
341 นัสวัล บุญวงศ์
342 นาตยา ชณาชล
343 นาวิน วงศ์สมบุญ
344 นิกร สุวรรณโณ
345 นิตยา ชัชวงษ์
346 นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
347 นิตรสานาท พงษ์เพชร
348 นิทัศ ไหมจุ้ย
349 นิธิ ลอยชูศักดิ์
350 นิธิศ เสาแก้ว
351 นินธนา เอี่ยมสะอาด
352 นิภาพร นบนอบ
353 นิภาภรณ์ มีพันธุ์
354 นิภาวรรณ เกตุด้วง
355 นิภาส ลีนะธรรม
356 นิรมล ยินดี
357 นิรมล เรืองศิลป์
358 นิรมล จันทร์สุวรรณ
359 นิเวศน์ แซ่โค้ว
360 นิโรจน์ ไทยทอง
361 นุชนันต์ สัจจาเฉลียว
362 นุชนาฏ อิ่มใจดี
363 นุชนาถ วิชิต
364 นุชนาถ หนูหีต
365 นุชนารถ นาคฉายา
366 นูรา มะแซ
367 นูรูลฮูดา เจะเลาะ
368 นเรศ พันธ์คง
369 น้ำมนต์ บุญหลง
370 บดินทร์ธร บัวรอด
371 บรรจง เจริญสุข
372 บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
373 บรรเจิด เจริญเวช
374 บัญชา อาษากิจ
375 บัวผิน โตทรัพย์
376 บำรุง ช่วยฤกษ์
377 บุญฤกษ์ บุญคง
378 บุษยมาศ เหมณี
379 ปณิดา รัตนรังษี
380 ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
381 ปนิตา เพชรชิต
382 ปภัสรา ทิพย์บรรพต
383 ประกิจ จันทร์แก้ว
384 ประคัด ศรีสุราช
385 ประชุมพร บัวคลี่
386 ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
387 ประทุมพร วีระสุข
388 ประภัสสร อักษรพันธ์
389 ประภาส ปานรินทร์
390 ประวิตร ปักษธรสันติ
391 ประวิทย์ ชูชาติ
392 ประสิทธิ์ รัศมีพงศ์
393 ประไพ อินทอง
394 ปรัญญาพร เมืองพรหม
395 ปริญญา น้อยดอนไพร
396 ปริศนา รักบำรุง
397 ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์
398 ปรเมษฐ์ นันทสุคนธ์
399 ปลื้มใจ ไพจิตร
400 ปวริศา เสาแก้ว
401 ปวริศา ราษฎร์เจริญ
402 ปวีณา อุราพร
403 ปัญญาวุฒิ จินดา
404 ปัทมา สมศิลป์
405 ปัทมา แสนวงศ์
406 ปัทมาวดี สำเนียงหวาน
407 ปาณิสรา รักษ์เจริญ
408 ปานชนม์ โชคประสิทธิ์
409 ปานณี รุ่งกระจ่าง
410 ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
411 ปาริชาติ ปรีชา
412 ปารุษยา เกียรติคีรี
413 ปิยตา นวลละออง
414 ปิยธิดา จุ้งลก
415 ปิยนาฏ ขจรศักดิ์สิริกุล
416 ปิยะบุษ ปลอดอักษร
417 ปิยะพร วิทิพย์รอด
418 ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
419 ปิยะวัฒน์ แสงเพชร
420 ปุญญิศา คีรีเพชร
421 ปุณยนุช สุขหิรัญ
422 ปุณยวีร์ หนูประกอบ
423 ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ
424 ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
425 พงศกร ศยามล
426 พงศกร ถิ่นเขาต่อ
427 พงศ์ชาติ อินทชุ่ม
428 พงศ์พล ปลอดภัย
429 พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
430 พงศ์เทพ แก้วเสถียร
431 พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
432 พงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ
433 พงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน
434 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
435 พจนาถ ขอประเสริฐ
436 พจนีย์ สุวัฒนานุกร
437 พนอมพรรณ ทัดทอง
438 พนาน้อย รอดชู
439 พรทวี พระวิวงค์
440 พรทิพย์ ทวีพงษ์
441 พรพรรณ ทองชะอุ่ม
442 พรพรหม พรหมเมศร์
443 พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
444 พรศุลี สุทธโส
445 พรหมภัสสร จิระพันธ์
446 พรอุมา วงศ์เจริญ
447 พราวตา จันทโร
448 พรเพ็ญ สุขหนู
449 พรเพ็ญ ชัยฤกษ์
450 พลกฤต แสงอาวุธ
451 พลภัทร์ พลบำรุงวงศ์
452 พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
453 พลาพร ขุนทอง
454 พวงเพ็ญ ชูรินทร์
455 พสธร สุขเสน
456 พสุวดี จันทร์โกมุท
457 พัชณิยา เอกเพชร
458 พัชรินทร์ เพชรช่วย
459 พัชรินทร์ จันทร์ส่องแสง
460 พัชรี หลุ่งหม่าน
461 พัฒนชัย นาคโสภา
462 พัฒน์ชนัน เมืองระรื่น
463 พัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์
464 พิจิตรา แก้วพิชัย
465 พิชยา มณีนาวา
466 พิชัย สุขวุ่น
467 พิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ
468 พิชามญชุ์ สุรียพรรณ
469 พิณฤดี ชูชาติ
470 พิทยา บุญรุ่ง