ระบบรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการอบรม

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากรรายบุคคล

การนับจำนวนข้อมูลที่สมบูรณ์ดังกล่าวไม่ได้นับรวมตำแหน่งทางการบริหาร เงินประจำตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ระดับการประเมินและข้อความการประเมิน เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้จะมีข้อมูลเฉพาะบางคน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสบัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ สกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทร สัญชาติ ความพิการ ศาสนา
1 CHRISTOPHER JOHN HAWES
2 DENNIS FERENC BUIS
3 HAN SEONG IL
4 HISAHIRO YAMADA
5 JOAN JANICE ORSOLINO MARTIRES
6 TATIANA LITVINOVA
7 กชกร เพ็งศรี
8 กชฌกรณ์ มีพัฒน์
9 กชณิภา ผลพฤกษ์
10 กชพร สุขสวัสดิ์
11 กชพรรณ นุ่นสังข์
12 กชพรรณ รักเมือง
13 กนกกาญจน์ ดำพิทักษ์
14 กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
15 กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
16 กนกกุล เพชรอุทัย
17 กนกพร พุกอ่อน
18 กนกรัตณ์ ชลศิลป์
19 กนกรัตน์ ศรียาภัย
20 กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
21 กนกวรรณ สิงห์สกุล
22 กนกวรรณ ศรีขวัญ
23 กนกวรรณ พรหมคุ้ม
24 กนกอร ทองใหญ่
25 กมลชนก ทองเอียด
26 กมลพรรณ เจือกโว้น
27 กมลวรรณ เหล่ายัง
28 กรกนก สติตรง
29 กรชวัล กาญจนภักดิ์
30 กรชุลี คณะนา
31 กรณ์ หินอ่อน
32 กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
33 กรรณิกา ชูนุ้ย
34 กรรณิการ์ แก้วเชื้อ
35 กริณ มาฮับผล
36 กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
37 กฤตภาส จินาภาค
38 กฤติยา รักสวัสดิ์
39 กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ
40 กฤษณะ ทองแก้ว
41 กฤษณะ ศิลป์ชัย
42 กฤษณา สังขมุณีจินดา
43 กฤษณี สงสวัสดิ์
44 กฤษณ์ ศรีพร
45 กฤษณ์พงษ์ แก้วอ่อน
46 กฤษมาศ พันธุ์มูสิก
47 กัญญาภัค เทียนโชติ
48 กัญญาภัทร คงเรือง
49 กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
50 กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
51 กัตติกา ด้วงศรี
52 กันญารัตน์ หนูชุม
53 กันยารัตน์ จันทร์สว่าง
54 กัลญา แก้วประดิษฐ์
55 กัลยา จิตรโอวาส
56 กาญจนา คงนุ้ย
57 กาญจนา คลิ้งอักษร
58 กาญจนา ศิลป์ชัย
59 กาญจนา เผือกคง
60 กาญจนา ชูนาค
61 กานต์ธิดา บุญมา
62 กามีละห์ ยะโกะ
63 กำธน เทพทอง
64 กิตติกร ไสยรินทร์
65 กิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล
66 กิตติพิชญ์ โสภา
67 กิตติมา คงทน
68 กิตติยา ใจชื่อ
69 กิติมา ทวนน้อย
70 กิติศักดิ์ รักย้อย
71 กิ่งกมล ชูแก้ว
72 กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน
73 กีรติ อินทฤกษ์
74 กุลรวี ใจสมุทร
75 กุสุมา ไชยพัฒน์
76 กูอิบรอเหม กูสยุม
77 ขนิษฐา บุญสนอง
78 ขนิษฐา สาริขา
79 ขนิษฐา วิโสจสงคราม
80 ขวัญตา พูลสำราญ
81 ขวัญทยา บุญเชิด
82 ขวัญฤทัย เล็กลำพูน
83 คณากร จินดาวัฒน์
84 คณิต หนูพลอย
85 คมกริษณ์ ศรีพันธ์
86 คอปีเสาะ อีแน
87 คันธรส สุขกุล
88 จงจินต์ แย้มศรี
89 จงรัชศา ชัยสงคราม
90 จตุรพันธุ์ เจริญศิลป์
91 จรรญวัชน์ ศรีรักษา
92 จวง เผือกคง
93 จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
94 จันทรา บุญวิชัย
95 จันทร์จิรา เศรษฐพลอย
96 จันทิมา เจะตัม
97 จันทิมา องอาจ
98 จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
99 จารี วาริชกิจกุล
100 จารี วาริชกิจกุล
101 จารี วาริชกิจกุล
102 จารี วาริชกิจกุล
103 จารีย์ พรหมณะ
104 จารุวรรณ อักษรสม
105 จารุวรรณ เป้าอินทร์
106 จิณัฐตา สอนสังข์
107 จิดาภา พลรักษ์
108 จิตติมา ศีลประชาวงศ์
109 จิตติมา จ้อยเจือ
110 จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
111 จิตรา พลกำเนิด
112 จิตราพร ชูทอง
113 จิตรี ไทรทอง
114 จินดาพร แก้วลายทอง
115 จินตชัย ไกรนรา
116 จินตนา อินทปันตี
117 จิรวรรณ พรหมทอง
118 จิรวัฒน์ มาลา
119 จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
120 จิรัชย์ พูนเอียด
121 จิราพร เสนจันทร์
122 จิราภรณ์ จันทรวงศ์
123 จิราวรรณ เทพจินดา
124 จิราวรรณ บุญเชิด
125 จิลมิกา รุ่งสินเมธา
126 จีรติ พูนเอียด
127 จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา
128 จีรภา กาญจนโกเมศ
129 จีรวรรณ ศรีหนูสุด
130 จีระนันท์ ทุ่มทวน
131 จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์
132 จุฑาทิพย์ ชะลำนัย
133 จุฑาพร อินทะสะระ
134 จุฑามาศ กระจ่างศรี
135 จุฑามาศ โขนขำ
136 จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
137 จุฑารัตน์ ธาราทิศ
138 จุมพล ทองสอน
139 จุรีภรณ์ จันทรมาศ
140 จุฬาลักษณ์ แก้วสุก
141 จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง
142 จุไรพร ชีพประสพ
143 ฉลองชัย โฉมทอง
144 ฉลองชัย โฉมทอง
145 ฉวีวรรณ กลับวิหค
146 ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
147 ฉัตรชัย ศิริแสง
148 ชฎาภรณ์ สุขศรี
149 ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ
150 ชนานันท์ โพธิ์ขวาง
151 ชนิดา นันตสุวรรณ
152 ชนิดาภา เต็มทับ
153 ชมพูนุท ชัยรัตนะ
154 ชมพูนุท เพชรนิรมล
155 ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
156 ชรินทร์ ฉวาง
157 ชลิดา เลื่อมใสสุข
158 ชลิตา ชีววิริยะนนท์
159 ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
160 ชวนพิศ เรืองจรัส
161 ชัญญา อุดมประมวล
162 ชัยณรงค์ พูลสิน
163 ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
164 ชัยวัฒน์ แก้วสังข์
165 ชัยวัฒน์ อภิชนังกูร
166 ชัยวิรัตน์ มุ่งจันทร์
167 ชาญกฤษฏิ์ โพธิ์เพชร
168 ชาญวิทย์ ทองโชติ
169 ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
170 ชิโนรส ละอองวรรณ
171 ชุตินันต์ แซ่ตั้ง
172 ชุตินันท์ คเชนทร์มาศ
173 ชุตินันท์ วิเศษโชค
174 ชุตินันท์ หนูบุตร
175 ชุติมณฑน์ เฝือไชยศรี
176 ชุติมา เสพย์ธรรม
177 ชุติมา วิชัยดิษฐ
178 ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
179 ชูศักดิ์ เอกเพชร
180 ชูศักดิ์ ช่วยธรรมกิจ
181 ช่อทิพ เอี่ยมคุ้ม
182 ซัลมา โก้เครือ
183 ซาบีร่า ละเหร่า
184 ญาณิศา บุญจิตร์
185 ฐากูร ถาวรานุรักษ์
186 ฐาณิตา อินทร์ดำ
187 ฐานิตสรณ์ แสงรัตน์
188 ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล
189 ฐิติพงศ์ เครือหงส์
190 ฐิติมา ใจเขียนดี
191 ณ ฤทัย จันทร์ทัพ
192 ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
193 ณภัทร นาคสวัสดิ์
194 ณรงค์ ด้วงทองกุล
195 ณรงค์ พุทธิชีวิน
196 ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร
197 ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ
198 ณัฎฐาภรณ์ จันทร์แก้ว
199 ณัฏฐวรรณ ทองมณี
200 ณัฐฐา ไตรเลิศ
201 ณัฐธิดา ศรีราชยา
202 ณัฐนัย พิลึก
203 ณัฐปภัสร์ บุญดำ
204 ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
205 ณัฐพร น้อยลัทธี
206 ณัฐพล พัฒนา
207 ณัฐพล หนูจีนจิตร
208 ณัฐพล เมฆแดง
209 ณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
210 ณัฐภา จากถิ่น
211 ณัฐวรา ชมแก้ว
212 ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
213 ณัฐา วิพลชัย
214 ณันญรัตน์ คุ้มครอง
215 ณาตยาณี พรมเมือง
216 ณีรนุช หอมจันทร์
217 ดลลักษณ์ พงษ์พานิช
218 ดวงพร เฝือไชยศรี
219 ดอกรัก ชัยสาร
220 ดอกรักษ์ นัดทยาย
221 ดาริน รุ่งกลิ่น
222 ดิสรณ์ สูรติเทอดสกุล
223 ดีรภรณ์ บัณฑิตชน
224 ดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล
225 ดุษฎี ช่วยพรัด
226 ดุสิตา จำเนียร
227 ตริตาภรณ์ บวรวัชราพันธ์
228 ตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์
229 ถกล ศรีแก้ว
230 ถนอม ห่อวงศ์สกุล
231 ทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว
232 ทรงศรี ชำนาญกิจ
233 ทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต
234 ทวัช บุญแสง
235 ทศพร จินดาวรรณ
236 ทศภิญญา หอมหวล
237 ทองสุข วรรณคำ
238 ทักษิณ เฝือไชยศรี
239 ทัศนพรรณ เวชศาสตร์
240 ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง
241 ทัศนีย์ สุนทร
242 ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
243 ทิพย์สตรี ทิพย์มนตรี
244 ทิพวรรณ เพชรชำนาญ
245 ทิพวรรณ อักษรทิพย์
246 ทิวาพร กลิ่นกล่อม
247 ทุติยา ศรีสุขดี
248 ธณิศา สุขขารมย์
249 ธนกฤต จันทร์ช่วง
250 ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
251 ธนรักษ์ สอนทอง
252 ธนสร จันทเขต
253 ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
254 ธนากร โพชากรณ์
255 ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน
256 ธนายุ ภู่วิทยาธร
257 ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
258 ธนาวิทย์ บัวฝ้าย
259 ธนิกา กาฬวัจนะ
260 ธนุพล ฉันทกูล
261 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
262 ธวัช บุญนวล
263 ธวัช พูลจันทร์
264 ธวัชชัย ทีปะปาล
265 ธัญญา กาศรุณ
266 ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
267 ธัญญาเรศ แสงเงิน
268 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
269 ธัญลักษณ์ ใยทอง
270 ธันยพร ณ สงขลา
271 ธาตรี คำแหง
272 ธารณา กาญจนรจิต
273 ธารทิพย์ พัฒน์แช่ม
274 ธิดา บุตรรักษ์
275 ธิดารัตน์ มาตรแสง
276 ธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ
277 ธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
278 ธิติ พานวัน
279 ธิติภรณ์ แสงทอง
280 ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
281 ธีรพงษ์ วิโสจสงคราม
282 ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
283 ธีรภัทร อาศิรพจน์
284 ธีรยุทธ นุ่มนวล
285 ธีรวัฒน์ กิจงาม
286 ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
287 ธีรศักดิ์ มณีรัตน์
288 ธีระยุทธ เกิดสังข์
289 ธีราวรรณ จันทร์แสง
290 ธเนศ ศรียาภัย
291 นงคราญ นุ่มน้อย
292 นงคราญ จิวจีรชยา
293 นงลักษณ์ จันทะวงศ์
294 นงลักษณ์ ผุดเผือก
295 นนทชัย โมรา
296 นนทวุฒิ ก้าวอนันตกุล
297 นนทศักดิ์ จันทร์ชุม
298 นพดล ทัดระเบียบ
299 นภมาศ ศรีขวัญ
300 นภัทร ส้มแก้ว
301 นภัทร สวัสดิสาร
302 นภัสส์สินี รอดเกิด
303 นภาพร พงษ์เพชร
304 นภาพร รัตนาถ
305 นรภัทร ดำเนินผล
306 นรานันท์ ขำมณี
307 นราวดี ถาวรานุรักษ์
308 นรินทร์ สุขกรี
309 นริศรา ชุมทอง
310 นฤมล เจริญไชย
311 นฤมล ดำอ่อน
312 นลวัชร์ ขุนลา
313 นลินลักษณ์ หอมหวล
314 นลินี รักเพชร
315 นัฎจรี เจริญสุข
316 นัฎฑิญา เกิดสมบัติ
317 นัฐพร ยิ่งไพเราะ
318 นันทนา เดชเกิด
319 นันทพร รัตนพันธ์
320 นันทวรรณ รัตนภิรมย์
321 นันทวรรณ ช่างคิด
322 นันทิกร หินอ่อน
323 นันทิพา บุษปวรรธนะ
324 นันทิยา สุขวิสุทธิ์
325 นันท์มนัส จิระพันธ์
326 นัสวัล บุญวงศ์
327 นาตยา ชณาชล
328 นาวิน วงศ์สมบุญ
329 นิกร สุวรรณโณ
330 นิตยา ชัชวงษ์
331 นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
332 นิตรสานาท พงษ์เพชร
333 นิทัศ ไหมจุ้ย
334 นิธิ ลอยชูศักดิ์
335 นิธิศ เสาแก้ว
336 นินธนา เอี่ยมสะอาด
337 นิภาพร นบนอบ
338 นิภาภรณ์ มีพันธุ์
339 นิภาวรรณ เกตุด้วง
340 นิภาส ลีนะธรรม
341 นิรมล จันทร์สุวรรณ
342 นิรมล ยินดี
343 นิศารัตน์ หุ้ยเวชศาสตร์
344 นิเวศน์ แซ่โค้ว
345 นิโรจน์ ไทยทอง
346 นุชนันต์ สัจจาเฉลียว
347 นุชนาฏ อิ่มใจดี
348 นุชนาถ วิชิต
349 นุชนาถ หนูหีต
350 นุชนารถ นาคฉายา
351 นูรา มะแซ
352 นูรูลฮูดา เจะเลาะ
353 นเรศ พันธ์คง
354 น้ำมนต์ บุญหลง
355 บดินทร์ธร บัวรอด
356 บรรจง เจริญสุข
357 บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
358 บรรเจิด เจริญเวช
359 บัญชา อาษากิจ
360 บัวผิน โตทรัพย์
361 บำรุง ช่วยฤกษ์
362 บุญชู ฉิมมาลี
363 บุญฤกษ์ บุญคง
364 บุษยมาศ เหมณี
365 ปณิดา รัตนรังษี
366 ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
367 ปนิตา เพชรชิต
368 ปภัสรา ทิพย์บรรพต
369 ประกอบกิจ อินทร์ทอง
370 ประกิจ จันทร์แก้ว
371 ประคัด ศรีสุราช
372 ประชุมพร บัวคลี่
373 ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
374 ประทุมพร วีระสุข
375 ประภัสสร อักษรพันธ์
376 ประวิตร ปักษธรสันติ
377 ประวิทย์ ชูชาติ
378 ปรัญญาพร เมืองพรหม
379 ปริญญา น้อยดอนไพร
380 ปริศนา รักบำรุง
381 ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์
382 ปรเมษฐ์ นันทสุคนธ์
383 ปลื้มใจ ไพจิตร
384 ปวริศา ราษฎร์เจริญ
385 ปวริศา เสาแก้ว
386 ปวีณา อุราพร
387 ปัญญาวุฒิ จินดา
388 ปัทมา แสนวงศ์
389 ปัทมา สมศิลป์
390 ปัทมาวดี สำเนียงหวาน
391 ปานชนม์ โชคประสิทธิ์
392 ปานณี รุ่งกระจ่าง
393 ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
394 ปาริชาติ ปรีชา
395 ปารุษยา เกียรติคีรี
396 ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์
397 ปิยธิดา จุ้งลก
398 ปิยนาฏ ขจรศักดิ์สิริกุล
399 ปิยะบุษ ปลอดอักษร
400 ปิยะพร วิทิพย์รอด
401 ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
402 ปิยะวัฒน์ แสงเพชร
403 ปุญญิศา คีรีเพชร
404 ปุณยนุช สุขหิรัญ
405 ปุณยวีร์ หนูประกอบ
406 ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ
407 ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
408 พงศกร ศยามล
409 พงศกร ถิ่นเขาต่อ
410 พงศ์ชาติ อินทชุ่ม
411 พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
412 พงศ์เทพ แก้วเสถียร
413 พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
414 พงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ
415 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
416 พงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน
417 พจนาถ ขอประเสริฐ
418 พจนีย์ สุวัฒนานุกร
419 พนอมพรรณ ทัดทอง
420 พนาน้อย รอดชู
421 พรกมล หนาดคำ
422 พรทวี พระวิวงค์
423 พรทิพย์ ทวีพงษ์
424 พรพรรณ ทองชะอุ่ม
425 พรพรหม พรหมเมศร์
426 พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
427 พรศุลี สุทธโส
428 พราวตา จันทโร
429 พรเพ็ญ ชัยฤกษ์
430 พรเพ็ญ สุขหนู
431 พลกฤต แสงอาวุธ
432 พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
433 พลาพร ขุนทอง
434 พวงเพ็ญ ชูรินทร์
435 พสธร สุขเสน
436 พสุวดี จันทร์โกมุท
437 พัชณิยา เอกเพชร
438 พัชรินทร์ เพชรช่วย
439 พัชรินทร์ จันทร์ส่องแสง
440 พัชรี หลุ่งหม่าน
441 พัฒนชัย นาคโสภา
442 พัฒน์ชนัน เมืองระรื่น
443 พัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์
444 พิจิตรา แก้วพิชัย
445 พิชยา มณีนาวา
446 พิชัย สุขวุ่น
447 พิชามญชุ์ สุรียพรรณ
448 พิชามญชุ์ ศรีสุวรรณ
449 พิณฤดี ชูชาติ
450 พิทยา บุญรุ่ง
451 พิทักษ์ พรหมสนิท
452 พิทักษ์ ทองเกษม
453 พิมพลักษณ์ โมรา
454 พิมพา ขุนทองจันทร์
455 พิมพ์ชนก มีเดช
456 พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์
457 พิไลพร สุขเจริญ
458 พีรชัย ไสยรินทร์
459 พีรพงศ์ หนูช่วย
460 พีรพัฒน์ พรหมปาน
461 พีรวัจน์ ชูเพ็ง
462 พีระพล นันทวงษ์
463 พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
464 พุทธชาด วูโอริ
465 พุธรัตน์ เจริญสุข
466 พูนศักดิ์ บุญยัง
467 พโยม ฤทธิกัน
468 ภควดี รักษ์ทอง
469 ภมรรัตน์ สุธรรม