ระบบรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการอบรม

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลบุคลากรรายบุคคล

การนับจำนวนข้อมูลที่สมบูรณ์ดังกล่าวไม่ได้นับรวมตำแหน่งทางการบริหาร เงินประจำตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด ระดับการประเมินและข้อความการประเมิน เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้จะมีข้อมูลเฉพาะบางคน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง

ลำดับ ชื่อ-สกุล รหัสบัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ สกุล เพศ วันเกิด ที่อยู่ เบอร์โทร สัญชาติ ความพิการ ศาสนา
1 CHRISTOPHER JOHN HAWES
2 DAVID ANDREW MEYER
3 DENNIS FERENC BUIS
4 HAN SEONG IL
5 HISAHIRO YAMADA
6 JOAN JANICE ORSOLINO MARTIRES
7 TATIANA LITVINOVA
8 กชกร เพ็งศรี
9 กชฌกรณ์ มีพัฒน์
10 กชณิภา ผลพฤกษ์
11 กชพร สุขสวัสดิ์
12 กชพรรณ นุ่นสังข์
13 กชพรรณ รักเมือง
14 กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต
15 กนกกาญจน์ ดำพิทักษ์
16 กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
17 กนกกุล เพชรอุทัย
18 กนกพร พุกอ่อน
19 กนกรัตณ์ ชลศิลป์
20 กนกรัตน์ ศรียาภัย
21 กนกวรรณ พรหมคุ้ม
22 กนกวรรณ ศรีขวัญ
23 กนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า
24 กนกอร ทองใหญ่
25 กมลชนก ทองเอียด
26 กมลพรรณ เจือกโว้น
27 กมลวรรณ ชุ่มมี
28 กมลวรรณ เหล่ายัง
29 กรกนก สติตรง
30 กรชวัล กาญจนภักดิ์
31 กรชุลี สังข์แก้ว
32 กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
33 กรณ์ หินอ่อน
34 กรรณิกา ชูนุ้ย
35 กรรณิการ์ แก้วเชื้อ
36 กริณ มาฮับผล
37 กรีณเรศน์ จามิตร์
38 กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
39 กฤตภาส จินาภาค
40 กฤติยา รักสวัสดิ์
41 กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ
42 กฤษณะ ศิลป์ชัย
43 กฤษณะ ทองแก้ว
44 กฤษณา สังขมุณีจินดา
45 กฤษณี สงสวัสดิ์
46 กฤษณ์ ศรีพร
47 กฤษณ์พงษ์ แก้วอ่อน
48 กฤษมาศ พันธุ์มูสิก
49 กวีวัธน์ เทพทอง
50 กัญญาภัค เทียนโชติ
51 กัญญาภัทร คงเรือง
52 กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
53 กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
54 กัตติกา ด้วงศรี
55 กันญารัตน์ หนูชุม
56 กันยารัตน์ จันทร์สว่าง
57 กัลญา แก้วประดิษฐ์
58 กัลยา จิตรโอวาส
59 กาญจนา เพ็งก้านตง
60 กาญจนา คงนุ้ย
61 กาญจนา คลิ้งอักษร
62 กาญจนา ชูนาค
63 กาญจนา เผือกคง
64 กานต์ธิดา บุญมา
65 กามีละห์ ยะโกะ
66 กิตติกร เพชรน้ำแดง
67 กิตติกร ไสยรินทร์
68 กิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล
69 กิตติพิชญ์ โสภา
70 กิตติมา คงทน
71 กิตติยา ใจชื่อ
72 กิติมา ทวนน้อย
73 กิติศักดิ์ รักย้อย
74 กิ่งกมล ชูแก้ว
75 กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน
76 กีรติ อินทฤกษ์
77 กุลรวี ใจสมุทร
78 กุสุมา ไชยพัฒน์
79 ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์
80 ขนิษฐา บุญสนอง
81 ขนิษฐา พัฒนสิงห์
82 ขนิษฐา วิโสจสงคราม
83 ขนิษฐา สาริขา
84 ขวัญตา พูลสำราญ
85 ขวัญทยา บุญเชิด
86 ขวัญฤทัย เล็กลำพูน
87 คณากร จินดาวัฒน์
88 คณิต หนูพลอย
89 คมกริษณ์ ศรีพันธ์
90 คอปีเสาะ อีแน
91 คันธรส สุขกุล
92 จงจินต์ แย้มศรี
93 จงรัชศา ชัยสงคราม
94 จตุรงค์ บุญนำ
95 จตุรพันธุ์ เจริญศิลป์
96 จรรญวัชน์ ศรีรักษา
97 จริยาพร พุ่มกระจ่าง
98 จวง เผือกคง
99 จักกฤช ณ นคร
100 จักรพงศ์ คงแก้ว
101 จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
102 จันทรา บุญวิชัย
103 จันทร์จิรา เศรษฐพลอย
104 จันทิมา องอาจ
105 จันทิมา เจะตัม
106 จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
107 จารี วาริชกิจกุล
108 จารี วาริชกิจกุล
109 จารี วาริชกิจกุล
110 จารี วาริชกิจกุล
111 จารีย์ พรหมณะ
112 จารุวรรณ เป้าอินทร์
113 จารุวรรณ อักษรสม
114 จิณัฐตา สอนสังข์
115 จิดาภา พลรักษ์
116 จิตติมา จ้อยเจือ
117 จิตติมา ศีลประชาวงศ์
118 จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
119 จิตรา พลกำเนิด
120 จิตราพร ชูทอง
121 จิตรี ไทรทอง
122 จินดาพร แก้วลายทอง
123 จินตชัย ไกรนรา
124 จินตนา อินทปันตี
125 จิรวรรณ พรหมทอง
126 จิรวัฒน์ มาลา
127 จิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์
128 จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
129 จิรัชย์ พูนเอียด
130 จิราพร เสนจันทร์
131 จิราภรณ์ จันทรวงศ์
132 จิราภรณ์ กูลเกื้อ
133 จิรายุทธ ทวิชศรี
134 จิราวรรณ บุญเชิด
135 จิราวรรณ เทพจินดา
136 จิลมิกา รุ่งสินเมธา
137 จีรติ พูนเอียด
138 จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา
139 จีรภา กาญจนโกเมศ
140 จีรวรรณ ศรีหนูสุด
141 จีรวรรณ พัฒนสิงห์
142 จีระนันท์ ทุ่มทวน
143 จุฑาทิพย์ ชะลำนัย
144 จุฑาทิพย์ ฐิติสวัสดิ์
145 จุฑาพร อินทะสะระ
146 จุฑามาศ โขนขำ
147 จุฑามาศ กระจ่างศรี
148 จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
149 จุฑารัตน์ ธาราทิศ
150 จุมพล ทองสอน
151 จุรีภรณ์ จันทรมาศ
152 จุฬาลักษณ์ แก้วสุก
153 จุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง
154 จุไรพร ชีพประสพ
155 จเร อินทมาศ
156 ฉลองชัย โฉมทอง
157 ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์
158 ฉัตรชัย ศิริแสง
159 ชฎาภรณ์ สุขศรี
160 ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ
161 ชนานันท์ โพธิ์ขวาง
162 ชนิดา นันตสุวรรณ
163 ชนิดาภา เต็มทับ
164 ชนิสรา รักดี
165 ชมพูนุท ชัยรัตนะ
166 ชมพูนุท เพชรนิรมล
167 ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
168 ชรินทร์ ฉวาง
169 ชลิดา เลื่อมใสสุข
170 ชลิตา ชีววิริยะนนท์
171 ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์
172 ชวนพิศ เรืองจรัส
173 ชัญญา อุดมประมวล
174 ชัยณรงค์ พูลสิน
175 ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
176 ชัยวัฒน์ อภิชนังกูร
177 ชัยวัฒน์ แก้วสังข์
178 ชัยโชค รัชชะ
179 ชาญกฤษฏิ์ โพธิ์เพชร
180 ชาญวิทย์ ทองโชติ
181 ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
182 ชิโนรส ละอองวรรณ
183 ชุตินันต์ แซ่ตั้ง
184 ชุตินันท์ หนูบุตร
185 ชุตินันท์ คเชนทร์มาศ
186 ชุตินันท์ วิเศษโชค
187 ชุติภาศ แก้วเพชร
188 ชุติมณฑน์ เฝือไชยศรี
189 ชุติมา วิชัยดิษฐ
190 ชุติมา เสพย์ธรรม
191 ชุติมา วิบูลย์ชาติ
192 ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
193 ชูศักดิ์ ช่วยธรรมกิจ
194 ชูศักดิ์ เอกเพชร
195 ช่อทิพ เอี่ยมคุ้ม
196 ซัลมา โก้เครือ
197 ซาบีร่า ละเหร่า
198 ญาณิศา บุญจิตร์
199 ฐากูร ถาวรานุรักษ์
200 ฐาณิตา อินทร์ดำ
201 ฐานิตสรณ์ แสงรัตน์
202 ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล
203 ฐิติกร มนะวณิช
204 ฐิติพงศ์ เครือหงส์
205 ฐิติมา เศวตเวช
206 ฐิติมา ใจเขียนดี
207 ณ ฤทัย จันทร์ทัพ
208 ณฐพล จูมทอง
209 ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
210 ณธกร เพ็ญจันทร์
211 ณภัทร นาคสวัสดิ์
212 ณรงค์ ด้วงทองกุล
213 ณรงค์ศักดิ์ จายางกูร
214 ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ
215 ณัฏฐวรรณ ทองมณี
216 ณัฐ จันทนภาพ
217 ณัฐฐา ไตรเลิศ
218 ณัฐธิดา ศรีราชยา
219 ณัฐนัย พิลึก
220 ณัฐปภัสร์ บุญดำ
221 ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
222 ณัฐพงศ์ เครือหงษ์
223 ณัฐพร รัชชะ
224 ณัฐพร น้อยลัทธี
225 ณัฐพล พัฒนา
226 ณัฐพล หนูจีนจิตร
227 ณัฐพล เมฆแดง
228 ณัฐพล รักกะเปา
229 ณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
230 ณัฐภา จากถิ่น
231 ณัฐวรา ชมแก้ว
232 ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
233 ณัฐา วิพลชัย
234 ณันญรัตน์ คุ้มครอง
235 ณาตยาณี พรมเมือง
236 ณีรนุช หอมจันทร์
237 ดรุณี ทิพย์มาศ
238 ดลลักษณ์ พงษ์พานิช
239 ดวงพร เฝือไชยศรี
240 ดอกรัก ชัยสาร
241 ดอกรักษ์ นัดทยาย
242 ดาริน รุ่งกลิ่น
243 ดิสรณ์ สูรติเทอดสกุล
244 ดีรภรณ์ บัณฑิตชน
245 ดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล
246 ดุษฎี ช่วยพรัด
247 ดุสิตา จำเนียร
248 ตริตาภรณ์ บวรวัชราพันธ์
249 ตวงกาญจน์ วัฒน์บุณย์
250 ถกล ศรีแก้ว
251 ถนอม ห่อวงศ์สกุล
252 ทนงศักดิ์ ปิ่นแก้ว
253 ทรงศรี ชำนาญกิจ
254 ทรงศักดิ์ พรหมเมตจิต
255 ทวัช บุญแสง
256 ทศพร จินดาวรรณ
257 ทศพล เพ็งแก้ว
258 ทศภิญญา หอมหวล
259 ทองสุข วรรณคำ
260 ทักษิณ เฝือไชยศรี
261 ทัศนพรรณ เวชศาสตร์
262 ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง
263 ทัศนีย์ สุนทร
264 ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
265 ทิพย์สตรี ทิพย์มนตรี
266 ทิพวรรณ อักษรทิพย์
267 ทิพวรรณ เพชรชำนาญ
268 ทิวาพร กลิ่นกล่อม
269 ทุติยา ศรีสุขดี
270 ธณิศา สุขขารมย์
271 ธนกฤต เจริญพานิช
272 ธนกฤต จันทร์ช่วง
273 ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
274 ธนพนธ์ โชคราช
275 ธนสร จันทเขต
276 ธนสาร เดชนะ
277 ธนัญญา สมศรีโย
278 ธนา จารุพันธุเศรษฐ์
279 ธนากร โพชากรณ์
280 ธนาภรณ์ จันทร์อ่อน
281 ธนายุ ภู่วิทยาธร
282 ธนาวิทย์ บัวฝ้าย
283 ธนาวิทย์ รัตนเกียรติขจร
284 ธนิกา กาฬวัจนะ
285 ธนุพล ฉันทกูล
286 ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
287 ธราดล หีตอักษร
288 ธวัช บุญนวล
289 ธวัช พูลจันทร์
290 ธวัชชัย ทีปะปาล
291 ธัชกฤช สอนทอง
292 ธัญญา กาศรุณ
293 ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
294 ธัญญาเรศ แสงเงิน
295 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
296 ธัญลักษณ์ ใยทอง
297 ธันยพร ณ สงขลา
298 ธารณา กาญจนรจิต
299 ธารทิพย์ พัฒน์แช่ม
300 ธิดา บุตรรักษ์
301 ธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ
302 ธิดารัตน์ มาตรแสง
303 ธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
304 ธิติ พานวัน
305 ธิติภรณ์ แสงทอง
306 ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
307 ธีรพงษ์ วิโสจสงคราม
308 ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
309 ธีรภัทร อาศิรพจน์
310 ธีรวัฒน์ กิจงาม
311 ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์
312 ธีรศักดิ์ มณีรัตน์
313 ธีระยุทธ เกิดสังข์
314 ธีราวรรณ จันทร์แสง
315 ธเนศ ศรียาภัย
316 นงคราญ จิวจีรชยา
317 นงคราญ นุ่มน้อย
318 นงค์รัตน์ แสนสมพร
319 นงลักษณ์ จันทะวงศ์
320 นงลักษณ์ ผุดเผือก
321 นนทชัย โมรา
322 นนทวุฒิ ก้าวอนันตกุล
323 นนทศักดิ์ จันทร์ชุม
324 นพดล ทัดระเบียบ
325 นพดล คนซื่อ
326 นพพร หนูแก้ว
327 นภมาศ ศรีขวัญ
328 นภัทร ส้มแก้ว
329 นภัทร สวัสดิสาร
330 นภัสส์สินี รอดเกิด
331 นภาพร พงษ์เพชร
332 นภาพร รัตนาถ
333 นรภัทร ดำเนินผล
334 นรานันท์ ขำมณี
335 นราวดี ถาวรานุรักษ์
336 นรินทร์ สุขกรี
337 นริศรา ชุมทอง
338 นฤมล เจริญไชย
339 นฤมล ดำอ่อน
340 นลวัชร์ ขุนลา
341 นลินลักษณ์ หอมหวล
342 นลินี รักเพชร
343 นัฎจรี เจริญสุข
344 นัฎฑิญา เกิดสมบัติ
345 นัฐพร ยิ่งไพเราะ
346 นันทนา เดชเกิด
347 นันทพร รัตนพันธ์
348 นันทวรรณ รัตนภิรมย์
349 นันทวรรณ ช่างคิด
350 นันทิกร หินอ่อน
351 นันทิพา บุษปวรรธนะ
352 นันทิยา สุขวิสุทธิ์
353 นันทิยา สุขสาลี
354 นันท์มนัส จิระพันธ์
355 นัสวัล บุญวงศ์
356 นาตยา ชณาชล
357 นาวิน วงศ์สมบุญ
358 นิกร สุวรรณโณ
359 นิตยา ชัชวงษ์
360 นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี
361 นิตรสานาท พงษ์เพชร
362 นิทัศ ไหมจุ้ย
363 นิธิ ลอยชูศักดิ์
364 นิธิศ เสาแก้ว
365 นินธนา เอี่ยมสะอาด
366 นิภาพร นบนอบ
367 นิภาภรณ์ มีพันธุ์
368 นิภาวรรณ เกตุด้วง
369 นิภาส ลีนะธรรม
370 นิรมล ยินดี
371 นิรมล จันทร์สุวรรณ
372 นิเวศน์ แซ่โค้ว
373 นิโรจน์ ไทยทอง
374 นุชนันต์ สัจจาเฉลียว
375 นุชนาฏ อิ่มใจดี
376 นุชนาถ วิชิต
377 นุชนาถ หนูหีต
378 นุชนารถ นาคฉายา
379 นูรา มะแซ
380 นูรูลฮูดา เจะเลาะ
381 นเรศ พันธ์คง
382 น้ำมนต์ บุญหลง
383 บดินทร์ แก้วบ้านดอน
384 บดินทร์ธร บัวรอด
385 บรรจง เจริญสุข
386 บรรณรักษ์ คุ้มรักษา
387 บรรเจิด เจริญเวช
388 บัญชา อาษากิจ
389 บัวผิน โตทรัพย์
390 บำรุง ช่วยฤกษ์
391 บุญฑริกา ใจกระจ่าง
392 บุญฤกษ์ บุญคง
393 บุญสวัสดิ์ ชวลิตกุล
394 บุษยมาศ เหมณี
395 ปฐมวรรช อุบลสถิตย์
396 ปณิดา รัตนรังษี
397 ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์
398 ปนิตา เพชรชิต
399 ปภัสรา ทิพย์บรรพต
400 ประกิจ จันทร์แก้ว
401 ประคัด ศรีสุราช
402 ประชุมพร บัวคลี่
403 ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง
404 ประทีป พึ่งวัฒนาพงศ์
405 ประทุมพร วีระสุข
406 ประภัสสร อักษรพันธ์
407 ประภาส ปานรินทร์
408 ประมุข อังศุภศิริกุล
409 ประวิตร ปักษธรสันติ
410 ประวิทย์ ชูชาติ
411 ประสบสุข ศรีตั้งวงศ์
412 ประไพ อินทอง
413 ปรัญญาพร เมืองพรหม
414 ปริญญา น้อยดอนไพร
415 ปริศนา รักบำรุง
416 ปรีดามน คำวชิรพิทักษ์
417 ปรเมษฐ์ นันทสุคนธ์
418 ปลื้มใจ ไพจิตร
419 ปวริศา ราษฎร์เจริญ
420 ปวริศา เสาแก้ว
421 ปวีณา อุราพร
422 ปัญญาวุฒิ จินดา
423 ปัทมา แสนวงศ์
424 ปัทมา สมศิลป์
425 ปัทมาวดี สำเนียงหวาน
426 ปาณิสรา รักษ์เจริญ
427 ปานชนม์ โชคประสิทธิ์
428 ปานณี รุ่งกระจ่าง
429 ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์
430 ปาริชาติ ปรีชา
431 ปารุษยา เกียรติคีรี
432 ปิยตา นวลละออง
433 ปิยธิดา จุ้งลก
434 ปิยนาฏ ขจรศักดิ์สิริกุล
435 ปิยะบุษ ปลอดอักษร
436 ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
437 ปิยะวัฒน์ แสงเพชร
438 ปุญญิศา คีรีเพชร
439 ปุณยนุช สุขหิรัญ
440 ปุณยวีร์ หนูประกอบ
441 ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ
442 ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
443 พงศกร ศยามล
444 พงศกร ถิ่นเขาต่อ
445 พงศ์ชาติ อินทชุ่ม
446 พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
447 พงศ์ภน ปิติสุข
448 พงศ์เทพ แก้วเสถียร
449 พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม
450 พงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ
451 พงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน
452 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
453 พงษ์สวัสดิ์ ชูพิทักษ์
454 พจนาถ ขอประเสริฐ
455 พจนีย์ สุวัฒนานุกร
456 พนอมพรรณ ทัดทอง
457 พนาน้อย รอดชู
458 พนารัตน์ จันทร์สิทธิเวช
459 พรทวี พระวิวงค์
460 พรทิพย์ ทวีพงษ์
461 พรพรรณ ทองชะอุ่ม
462 พรพรหม พรหมเมศร์
463 พรรทิพา นวลมุสิก
464 พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม
465 พรศุลี สุทธโส
466 พรอุมา วงศ์เจริญ
467 พราวตา จันทโร
468 พรเพ็ญ ชัยฤกษ์
469 พรเพ็ญ สุขหนู
470 พลกฤต แสงอาวุธ