ระบบรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการอบรม
รายงานจำนวนบัณฑิตที่ยื่นความจำนงค์ในการรับปริญญา